• +48 786 965 657

Regulamin korzystania z serwisu

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego i korzystania z bazy ofert sleephel.pl

Definicje

 • Administrator - właściciel serwisu sleephel.pl - NAK Software z siedzibą pod adresem ul. Klonowa 21A lok. 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 • Serwis (zwany także Sleephel.pl) - internetowy serwis, dostępny pod adresem sleephel.pl, umożliwiający publikowanie ofert wynajmu miejsc noclegowych.
 • Moderator - osoby uprawnione przez Administratora, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Prezentacja obiektu - miejsce w Serwisie udostępnione na skończony okres czasu Użytkownikowi, umożliwiające prezentację obiektu noclegowego.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

Działalność serwisu sleephel.pl

 • Serwis świadczy Użytkownikom swoje usługi w oparciu o niniejszy Regulamin.
 • Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z jego akceptacją.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z Serwisu, w szczególności za zamieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 • Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 • Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych.
 • Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich w Serwisie.
 • Dodanie obiektu może nastąpić tylko poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: sleephel.pl/dodaj-obiekt bądź poprzez kontakt z przedstawicielem Serwisu.
 • Osoba zgłaszająca obiekt w Serwisie, oświadcza, że informacje jakie zamieszcza w ramach prezentacji są prawdziwe, natomiast zdjęcia przedstawiają rzeczywisty wizerunek reklamowanego obiektu.
 • Osobie zgłaszającej przysługuje prawo do edycji ogłoszenia. Do tego celu służy panel edycyjny dostępny po zalogowaniu.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego konto może zostać zablokowane bądź usunięte, a emisja oferty wstrzymana bez możliwości roszczenia ze strony Użytkownika.
 • Administrator zastrzega, że dane kontaktowe udostępnione publicznie na łamach Serwisu przez Użytkowników, są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu. W związku z powyższym, Administrator nie odpowiada za ich niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie.

Opłaty

 • Zgłaszanie ofert do Serwisu jest dobrowolne i całkowicie bezpłatnie (w tym roku oraz kolejnych latach).

Przykładowy kod buttona

Pokoje u JanaNoclegi JastarniaNoclegi

Postępowanie reklamacyjne

 • Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone przez sleephel.pl są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące użytkownika i czynności dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

Zmiany regulaminu

 • Sleephel.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, poinformuje o tym na stronie internetowej sleephel.pl
 • Użytkownicy zostaną poinformowani indywidualnie o zmianie regulaminu na adres e-mail.
 • W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie .